Jaunumi

SNIEDZAM IENĀKUMU DEKLARĀCIJU PAR 2023. GADU

05.03.2024 - .......

Cienījamie arodbiedrības biedri!

Gada ienākumu deklarācija par 2023. gada jāiesniedz no  2024. gada 01. marta līdz 01. jūnijam.

Stingri ievērojiet deklarācijas iesniegšanas termiņu! Par nesavlaicīgu gada ienākumu deklarācijas iesniegšanu paredzēta administratīvā atbildība (sods), kā arī  tiek aprēķināta un piemērota kavējuma nauda 0,05% apmērā no nesamaksātās nodokļa summas par katru kavējuma dienu. Ja savlaicīga gada ienākumu deklarācijas iesniegšana nav iespējama darba prombūtnes jūrā vai citu iepriekš neparedzamu apstākļu dēl, tad var vēsties ar oficiālu iesniegumu Valsts Ieņēmumu dienesta EDS sistēmā, lūdzot pagarināt deklarācijas iesniegšanas termiņu, noteikti paskaidrojot iemeslus.

Gada ienākumu deklarācijas jāiesniedz VID elektroniskā veidā EDS sistēmā: (https://eds.vid.gov.lv/login/). Deklarācijas var nosūtīt arī pa pastu vai aizpildīt veidlapas tieši Valsts Ieņēmuma dienesta filiālēs.

Kārtība, kādā tiek aprēķināts iedzīvotāju ienākuma nodoklis attiecībā uz jūrniekiem, nav mainījusies. Ar nodokli tiek aplikta daļa darba algas, kas virsniekiem sastāda 620,- (minimālā alga) x koeficients  2,5, bet ierindas sastāva jūrniekiem 620,- (minimālā alga) x koeficients  1,5.

2023. gadā:

- Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme  – 20%;

- Minimālā alga 620 EUR;

- Atvieglojumi par apgādībā esošu personu – 250 EUR mēnesī. Jau pāris gadus ir paplašināts apgādībā esošo personu loks. Apgādībā var būt bez vecākiem palikušie brāļi un māsas, vecāki un dzīvesbiedri, ja tie ir 1. vai 2. grupas invalīdi un nesaņem invaliditātes pensiju no valsts. Apgādībā esoša persona var būt nestrādājošā laulātā bērns no iepriekšējām attiecībām. Nodokļu maksātāja atbildība ir pašam veikt savlaicīgi nepieciešamās korekcijas EDS sadaļā Algas nodokļu grāmatiņa.

- Attaisnoto izdevumu limits arī palicis nemainīgs - 600 EUR gadā par vienu deklarācijā iekļautu personu. Summas, kas pārsniedz noteikto limitu, tiek automātiski pārnestas uz nākamiem trim taksācijas gadiem. Attaisnotos izdevumos var iekļaut izdevumus par apmaksātajiem izglītības, bērnu interešu izglītības,  medicīnas, tajā skaitā  operācijas, rehabilitācijas, sanatorijas un stomatoloģijas izdevumiem, Kā arī gada laikā veiktajiem ziedojumiem sabiedriskām labdarības organizācijām, tostarp par Ukrainas atbalsta ziedojumiem.

Par attaisnotajiem izdevumiem tiek uzskatīta arī veselības apdrošināšanas polises iegāde, tajā skaitā dzīvesbiedram. Gada ienākumu deklarācijai jāpievieno gan apdrošināšanas kompānijas izsniegtais rēķins, gan apmaksas dokuments (kvīts vai internetbankas maksājuma uzdevums).

Gada ienākumu deklarācijā nedrīkst iekļaut tos medicīnas čekus, par kuriem jau saņemta apdrošināšanas kompānijas kompensācija. No šī gada apdrošināšanas kompānijas sniedz informāciju Valsts Ieņēmumu dienestam par veiktajām izmaksām un var veidoties nevajadzīgas domstarpības. Savukārt tos medicīnas izdevumus, kurus apdrošināšanas kompānija nav kompensējusi, var iesniegt kā attaisnotos izdevumus. Atgādinām, ka gada ienākumu deklarācijā iekļaujami ne tikai savi attaisnotie izdevumi, bet arī savu apgādībā esošo personu un tuvinieku, proti, vecāku, vecvecāku, bērnu un laulāto attaisnotie izdevumi.

Par attaisnotajiem medicīnas izdevumiem netiek uzskatīta briļļu, korekcijas lēcu, kā arī medicīnas iekārtu un zāļu iegāde, neskatoties uz to, ka ir ārstējoša ārsta vai speciālista izsniegta recepte.

- Atvieglojumi par uzkrājošo veselības un dzīvības apdrošināšanu, kā arī maksājumi pensiju fondu  3. līmenī kopā sastāda 10% no gada bruto ieņēmumiem.

Diferencētais neapliekamais minimums:

- Ja gada ienākumi bijuši līdz  6000 EUR, neapliekamais minimums sastāda  6000 EUR gadā (500 EUR mēnesī), tāpat pensionāriem – – 6000 EUR gadā.

- Ja gada ienākumi bijuši no 6000 EUR līdz 21600 EUR, neapliekamo minimumu aprēķina proporcionāli ienākumiem.

- Ja gada ienākums pārsniedz 21600 EUR, neapliekamais minimums netiek piemērots!

Aprēķinot neapliekamo minimumu tiek ņemti vērā visi gada ienākumi (bruto), kuri tiek aplikti ar ienākumu nodokli, piemēram – ienākumi no nekustamā īpašuma pārdošanas, kapitāla pieauguma, ienākums no nekustamā īpašuma izīrēšanas un citi, kuri norādīti Pielikuma D.1.  Aizpildot Pielikuma D2.1. (2. kolonnā: Bruto) norādiet visu algu, kas saņemta par darbu jūrā 2023. gadā.

Iesniedzot deklarāciju EDS sistēmā jāpārbauda kādus datus VID iekļāvis automātiski, īpaši jau periodi par darbu jūrā salīdzinot tos ar ierakstiem jūrnieku grāmatiņā. Gadījumā, ja šie dati iekļauti neprecīzi un šis fakts atklājas vēlāk, atbildība par norādīto datu pareizību gulstas uz to personu, kas deklarāciju iesniegusi, tāpēc tie ir jāizlabo aizpildot deklarāciju un apstiprinot šos periodus, pievienojot Jūsu jūrnieka grāmatiņas kopiju.

Turpmāk Valsts Ieņēmumu dienests savus ziņojumus nosūtīs tikai elektroniskā veidā EDS sistēmā, tāpēc ļoti svarīgi pārbaudīt un aktualizēt kontatktinformāciju (tālruņa numuru un e-pastu). Aicinām savlaicīgi pārbaudīt un iepazīties ar saņemto korespondenci, labprātīgi sadarboties ar nodokļu inspektoriem un risināt izveidojušās situācijas. Pretējā gadījumā Valsts Ieņēmumu dienestam ir tiesības vērsties citās valsts institūcijās un bankās, lai bloķēti bankas kontus, liegtu automašinas vai nekustamā īpašuma reģistrāciju.

Aprēķinātais iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir jāiemaksā budžetā līdz š. g. 26. jūnijam. Ja nodokļa summa pārsniedz 640 EUR, tad nodokļu maksātājam ir tiesības nodokli sadalīt trīs vienādās daļās un apmaksu veikt līdz 26.jūnijam, 24. jūlijam un 23. augustam. Nodoklis iemaksājams Vienotajā maksājuma kontā:

Saņēmējs: Valsts kase

Bankas kods: TRELLV22

Konta Nr.: LV33TREL1060000300000

Gada ienākumu deklarācijas var iesniegt, labot un precizēt par pēdējiem trim taksācijas gadiem. Šogad obligāti jāiesniedz gada ienākumu deklarācija par 2023. gadu, bet papildināt un koriģēt var deklarācijas par 2022., 2021.gadam/ Līdz š.g. 16. jūnijam vēl var koriģēt arī 2020. gada deklarāciju.

Jaunumi

Globālā Savienība